Breaking News

Xác định sự hiện diện của gen kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) ở một số giống lúa (Oryza sativa L.)

Tên bài báo: Xác định sự hiện diện của gen kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) ở một số giống lúa (Oryza sativa L.)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập: 75A
Số: Số 6
Trang: 83-90
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Như Ý
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …