Breaking News

Using microponic system in micropropagation of Ice plant

Tên bài báo: Using microponic system in micropropagation of Ice plant
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (44)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Các cơ quan tổ chức
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 17
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Thi Sương, Nguyễn Thị Duy Khoa, Nguyễn Đức Tuấn
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …