Breaking News

Tối ưu hóa qui trình tách chiết và tinh sạch lục lạp từ lá cây dứa (Annanas comossus) trong dung dịch Percoll

Tên bài báo: Tối ưu hóa qui trình tách chiết và tinh sạch lục lạp từ lá cây dứa (Annanas comossus) trong dung dịch Percoll
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn Quốc
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2013
Tập: 2
Số:
Trang: 826-830
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …