Breaking News

The respiratory properties and malate metabolism in Percoll-purified mitochondria isolated from Ananas comosus (L.) Merr. cv. Smooth cayenne

Tên bài báo: The respiratory properties and malate metabolism in Percoll-purified mitochondria isolated from Ananas comosus (L.) Merr. cv. Smooth cayenne
Tạp chí:
ISSN: 0022-0957
Tên tạp chí Journal of Experimental Botany (0022-0957)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Tsinghua University Press
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2004
Tập: 55
Số:
Trang: 2201-2211
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Akihiro Nose, Sakae Agarie
File đính kèm: 30__2004__Respiratory_properties_and_malate_metabolism_pineaple
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …