Breaking News

Thăm dò khả năng sinh trưởng và phát triển của rau xà lách trên một số môi trường thủy canh.

Tên bài báo: Thăm dò khả năng sinh trưởng và phát triển của rau xà lách trên một số môi trường thủy canh.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ XVI, Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2012
Tập: 1
Số:
Trang: 154-159
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Doãn Thị Tuyết Trang
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …