Breaking News

Tác động của mannitol đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nha đam (Aloe vera l.) Trong điều kiện nuôi cấy in vitro

Tên bài báo: Tác động của mannitol đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nha đam (Aloe vera l.) Trong điều kiện nuôi cấy in vitro
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2011
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), TTB Phượng, TV Phong, MV Biên
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v91i3.3023

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …