Breaking News

Tác động của mannitol đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nha đam (Aloe vera L.) trong điều kiện nuôi cấy in vitro

Tên bài báo: Tác động của mannitol đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây nha đam (Aloe vera L.) trong điều kiện nuôi cấy in vitro
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2014
Tập: 91B
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Bích Phượng, Trương Văn Phong, Mai Văn Biên, Trương Thị Bích Phượng, Trương Văn Phong, Mai Văn Biên
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …