Breaking News

Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver against Mycoleptodiscus indicus causing Leaf Blight on Lotus in Vietnam

Tên bài báo: Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver against Mycoleptodiscus indicus causing Leaf Blight on Lotus in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0976-058X/0367-8245
Tên tạp chí Indian Journal of Agricultural Research (0367-8245, E-ISSN: 0976-058X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 1-8
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyen Quang Hoang Vu, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Tran Thi Hà, Lê Quang Tiến Dũng
File đính kèm: Study_on_the_In_vitro_and_In_vivo_Antifungal_Activities_of_Nanosilver
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-agricultural-research/AF-685

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …