Breaking News

Study on the effect of water to the enzyme and substrate in chloroplast of Ananas comosus.

Tên bài báo: Study on the effect of water to the enzyme and substrate in chloroplast of Ananas comosus.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập: 10
Số: 4A
Trang: 899-905
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Ngo Thi Kim Anh, Nguyen Thi Thu Thuy, Tran Thanh Phong
File đính kèm: 2012__NGHIEN_CUU_ANH_HUONG_CUA_NUOC_DEN_MOT_SO_ENZYME_VA_CO_CHAT
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …