Breaking News

Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities

Tên bài báo: Study of the Procedure for Bath Ultrasound-Assisted Extraction of Total Flavonoid from Lotus Seeds and Testing Some Biological Activities
Tạp chí:
ISSN: 0367-8245
Tên tạp chí Indian Journal of Agricultural Research (0367-8245, E-ISSN: 0976-058X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Thủy Tiên; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
File đính kèm: Final-attachment-published-A-5
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-agricultural-research/A-525

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …