Breaking News

Simultaneous chloroplast, mitochondria isolation and mitochondrial protein preparation for two-dimensional electrophoresis analysis of Ice plant leaves under well watered and water-deficit stressed treatments

Tên bài báo: Simultaneous chloroplast, mitochondria isolation and mitochondrial protein preparation for two-dimensional electrophoresis analysis of Ice plant leaves under well watered and water-deficit stressed treatments
Tạp chí:
ISSN: 1046-5928
Tên tạp chí Protein Expression and Purification (1046-5928, E-ISSN: 1096-0279)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2019
Tập: (Đã nhận đăng)
Số: 155
Trang: 86-94
Lĩnh vực: Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Matthew D. Wheatley, John C. Cushman
File đính kèm: 0_1_QT__4_Simultaneous_chloroplast,_mitochondria
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30508586

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …