Breaking News

Research on phylogenetic relationship of lotus populations collected in Thua Thien Hue province, Vietnam based on the chloroplast genome by DNA barcode

Tên bài báo: Research on phylogenetic relationship of lotus populations collected in Thua Thien Hue province, Vietnam based on the chloroplast genome by DNA barcode
Tạp chí:
ISSN: 0367-8245, E-ISSN: 0976-058X
Tên tạp chí Indian Journal of Agricultural Research (0367-8245, E-ISSN: 0976-058X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang: 1-6
Lĩnh vực: Sinh tin học
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
File đính kèm: Final-article-attachemnt-with-doi-A-646-6089603e9087340b9bdcbbb1
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-agricultural-research/A-646

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …