Breaking News

Rapid producing the in vitro plants (Aloe barbadesis Miller) by tissue culture

Tên bài báo: Rapid producing the in vitro plants (Aloe barbadesis Miller) by tissue culture
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 33
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
File đính kèm: 30__NHAN_GIONG_CAY_NHA_DAM_(ALOE_BARBADENSIS)1
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …