Breaking News

Protein expressions in mitochondria isolate from Kalanchoë daigreemontiana

Tên bài báo: Protein expressions in mitochondria isolate from Kalanchoë daigreemontiana
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 107
Số: 8
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …