Breaking News

Preliminary evaluation of transgenic tomato plants expressing Escherichia coli heat-labile toxin B subunit grown under in vivo condition

Tên bài báo: Preliminary evaluation of transgenic tomato plants expressing Escherichia coli heat-labile toxin B subunit grown under in vivo condition
Tạp chí:
ISSN: 0976-1233
Tên tạp chí Annals of Biological Research (0976-1233)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Ethics & Malpractice Statement
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2012
Tập: 3
Số: 5
Trang: 2070-2073
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Phan Y Nhi, Tae-Geum Kim, Moon-Sik Yang
File đính kèm: 9.-Preliminary-evaluation-of-transgenic-tomato-plants-expressing-Escherichia-coli-heat-labile-toxin-B-subunit-grown-under-in-vivo-condition
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …