Breaking News

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Research Journal of Biotechnology (0973-6263, E-ISSN: 2278-4535)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản RESEARCH JOURNAL BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 16
Số: 12
Trang: 38-44
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://worldresearchersassociations.com/biotechcurrissue.aspx

About Mod

Check Also

Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver against Mycoleptodiscus indicus causing Leaf Blight on Lotus in Vietnam

Tên bài báo: Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver …