Breaking News

Physiological function of mitochondrial malate decarboxylation in typical Crassualacean malate metabolism (CAM) species.

Tên bài báo: Physiological function of mitochondrial malate decarboxylation in typical Crassualacean malate metabolism (CAM) species.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Annals of Biological Research (0976-1233)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Ethics & Malpractice Statement
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2012
Tập: Vol 3
Số: Issue 1
Trang: 107-113
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …