Breaking News

Physiological, biochemical and molecular characteristics of Sai Duong Kien An cultivated in Thua Thien Hue.

Tên bài báo: Physiological, biochemical and molecular characteristics of Sai Duong Kien An cultivated in Thua Thien Hue.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập: 10
Số: 4A
Trang: 851-858
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Pham Thi Thanh Mai, Vo Thi Mai Huong,
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …