Breaking News

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, BIOACTIVE COMPOUNDS OF DIFFERENT TYPES OF LOTUS TEA IN THUA THIEN HUE PROVINCE OF VIET NAM

Tên bài báo: PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, BIOACTIVE COMPOUNDS OF DIFFERENT TYPES OF LOTUS TEA IN THUA THIEN HUE PROVINCE OF VIET NAM
Tạp chí:
ISSN: 0972-2025
Tên tạp chí Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology (0972-2025)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản THE SOCIETY FOR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2021
Tập: 22
Số: 53&54
Trang: 1-9
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Ngô Quý Thảo Ngọc, Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Ngô Thị Phương Hằng
File đính kèm: 35_2021_Trang2253-542021PCBMB97121
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/6994

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …