Breaking News

Phương pháp tách chiết và làm sạch ty thể bằng Percoll từ lá của thực vật CAM (Crassualacean acid metabolism)

Tên bài báo: Phương pháp tách chiết và làm sạch ty thể bằng Percoll từ lá của thực vật CAM (Crassualacean acid metabolism)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỹ yếu hội nghị khoa học cán bộ nữ lần thứ năm, Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2006
Tập:
Số:
Trang: 32-37
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …