Breaking News

Phân tích hệ protein ty thể của cây thuốc bỏng (kalanchoë pinnata) ở các thời kỳ sinh trưởng khác nhau

Tên bài báo: Phân tích hệ protein ty thể của cây thuốc bỏng (kalanchoë pinnata) ở các thời kỳ sinh trưởng khác nhau
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2015
Tập: 13
Số: 2A
Trang: 1-8
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng(Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …