Breaking News

Oxidation of substrates and effects of the inhibitors on purified mitochondria isolated from Kalanchoë pinnata

Tên bài báo: Oxidation of substrates and effects of the inhibitors on purified mitochondria isolated from Kalanchoë pinnata
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Biologia Plantarum
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2005
Tập: 249
Số:
Trang: 201-208
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose, Sakae Agarie
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …