Breaking News

Nuôi cấy mô các loài hoa Náng hoa đỏ, Ngọc Trâm và Lộc đỉnh

Tên bài báo: Nuôi cấy mô các loài hoa Náng hoa đỏ, Ngọc Trâm và Lộc đỉnh
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Thông tin khoa hoc trường Đại học Khoa học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1998
Tập: 2
Số: 10
Trang: 32-26
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …