Breaking News

Nhân nhanh giống dứa bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào

Tên bài báo: Nhân nhanh giống dứa bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
File đính kèm: Bai_hoi_thao_cay_Dua_2019
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …