Breaking News

Nghiên cứu tác động của butachlor lên hệ thống chống oxy hóa và các chỉ số hóa sinh ở tôm rảo đất (Metapenaeus ensis)

Tên bài báo: Nghiên cứu tác động của butachlor lên hệ thống chống oxy hóa và các chỉ số hóa sinh ở tôm rảo đất (Metapenaeus ensis)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2011
Tập:
Số:
Trang: 1134-1139
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Anh Đào.
File đính kèm: 2011__Nghien_cuu_tac_dong_cua_Butachlo_len_tom_rao_dat
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …