Breaking News

Nghiên cứu sự thay đổi hoạt tính chống oxy hóa của tôm sú (Penaeus monodon) dưới tác động của Cartap. T

Tên bài báo: Nghiên cứu sự thay đổi hoạt tính chống oxy hóa của tôm sú (Penaeus monodon) dưới tác động của Cartap. T
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ (0866-708X)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2012
Tập: 50
Số: 3E
Trang: 1121-1128
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Anh Đào, Trần Thanh Phong
File đính kèm: 2012_NGHIEN_CUU_SU_THAY_DOI_HOAT_TINH_CHONG_OXY_HOA_o_Tom_su
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …