Breaking News

Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Măng tây (Asparagus oficinalis. L)

Tên bài báo: Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Măng tây (Asparagus oficinalis. L)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỹ yếu Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía nam lần IV – 2016 “Ứng dụng công nghệ vào thực tiễn”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: 79
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Nguyễn Cao Bảo Quang, Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Liên
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …