Breaking News

Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển của cây Ice plant và xác định sự biến động của Dihydrodipicolinate synthase trong điều kiện bất lợi của môi trường

Tên bài báo: Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, phát triển của cây Ice plant và xác định sự biến động của Dihydrodipicolinate synthase trong điều kiện bất lợi của môi trường
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 1
Số:
Trang: 87-89
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Trương Thị Bích Phượng, Ngô Thị Minh Thu
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …