Breaking News

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO SEN TRẮNG HUẾ TỪ HẠT In vitro propagation of Hue’s white lotus from seeds

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO SEN TRẮNG HUẾ TỪ HẠT In vitro propagation of Hue’s white lotus from seeds
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2017
Tập: 1,
Số: 1
Trang: 12-19
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trần Nguyễn Minh Hiếu, Phan Thế Nhật Minh, Nguyễn Hoàng Anh Thư
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …