Breaking News

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CHỒI VÀ CỤM CHỒI TRONG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô ðỎ (POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB.)

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CHỒI VÀ CỤM CHỒI TRONG NUÔI CẤY IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô ðỎ (POLYGONUM MULTIFLORUM THUNB.)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số: 64
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 64_3
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …