Breaking News

Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và cụm chồi trong nuôi cấy in vitro cây hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.)

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và cụm chồi trong nuôi cấy in vitro cây hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2012
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Phạm Thị Thanh Mai
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI: 10.26459/jard.v75i6.3162

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …