Breaking News

Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và cụm chồi ở cây Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.) bằng nuôi cấy mô tế bào. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số 64: 23-32.

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và cụm chồi ở cây Hà thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.) bằng nuôi cấy mô tế bào. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số 64: 23-32.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập: 64
Số:
Trang: 23-32
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …