Breaking News

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CÂY Medicago truncatula Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CÂY Medicago truncatula Ở THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học (81)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 1254-1260
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Phạm Thị Hồng Trang
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …