Breaking News

Nghiên cứu khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ và thử nghiệm phân hủy bã bia của bốn chủng nấm Trichoderma. Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ tư.,

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ và thử nghiệm phân hủy bã bia của bốn chủng nấm Trichoderma. Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ tư.,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (44)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Các cơ quan tổ chức
Loại tạp chí Báo cáo khoa học
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2011
Tập:
Số:
Trang: 1840-1844
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …