Breaking News

Nghiên cứu khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ và thử nghiệm phân hủy bã bia của bốn chủng nấm Trichoderma. Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ tư.

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng phân giải một số hợp chất hữu cơ và thử nghiệm phân hủy bã bia của bốn chủng nấm Trichoderma. Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ tư.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số:
Trang: 1840-1844
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Thu Thủy,
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …