Breaking News

Nghiên cứu biến động một số chỉ tiêu hóa sinh của cây nha đam in vitro dưới tác động của mannitol

Tên bài báo: Nghiên cứu biến động một số chỉ tiêu hóa sinh của cây nha đam in vitro dưới tác động của mannitol
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỹ yếu Hội Thảo Khoa Học trường Cao Đẳng Sư Pham Nha Trang
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập: 1
Số: 1
Trang: 117-123
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Hồng Trang (Chính)
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …