Breaking News

NaCl-stimulated promotion of respiration and cell division in the common ice plant

Tên bài báo: NaCl-stimulated promotion of respiration and cell division in the common ice plant
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2022
Tập: The 253th Meeting of
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Dan Q Tran, Ryoma Sato, Kazuki Yoshida, Ayako Konishi, Shigehiko Ohnishi, John C. Cushman, Kazuyuki Saito, Sakae Agarie
File đính kèm: 253_134_Hong_1
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.14829/jcsproc.253.0_134

About Mod

Check Also

Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver against Mycoleptodiscus indicus causing Leaf Blight on Lotus in Vietnam

Tên bài báo: Study on the In vitro and In vivo Antifungal Activities of Nanosilver …