Breaking News

Một số thành tựu trong hợp tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy giữa khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và các trường Đại học ở Hoa Kỳ thông qua dự án TRIG và Quỹ giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation, VEF)

Tên bài báo: Một số thành tựu trong hợp tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy giữa khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và các trường Đại học ở Hoa Kỳ thông qua dự án TRIG và Quỹ giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation, VEF)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỹ yếu Hội thảo Khoa học “20 năm quan hệ Việt Nam – Hoa kỳ: Thành tựu và triển vọng” (1995-2015)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang: 124-131
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …