Breaking News

Mitochondria and chloroplast preparation for two dimensional electrophoresis (2DE) analysis of Ice plant

Tên bài báo: Mitochondria and chloroplast preparation for two dimensional electrophoresis (2DE) analysis of Ice plant
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Rencontres de Quy Nhơn III, Biology Conference 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: Bai_hoi_thao_qui_nhon_1
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.icisequynhon.com/conferences/2020/3rd-Biology/committee.html

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …