Breaking News

Micropropagation of Hippeastrum Reticulatum by axillary bud and bulb scale culture

Tên bài báo: Micropropagation of Hippeastrum Reticulatum by axillary bud and bulb scale culture
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceedings of the National Centre for Science and Technology of Vietnam
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1998
Tập: 10
Số:
Trang: 85-89
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …