Breaking News

Micropropagation and chloroplast isolation from in vitro of Aloe Vera plants

Tên bài báo: Micropropagation and chloroplast isolation from in vitro of Aloe Vera plants
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Research Journal of Biotechnology (0973-6263, E-ISSN: 2278-4535)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản RESEARCH JOURNAL BIOTECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2013
Tập: 8
Số: 11
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
File đính kèm: 6__Aloe__bai_bao_6
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …