Breaking News

Malate oxidation and enzyme activity of Percoll-purified mitochondria isolated from Ananas comosus (L.) Merr. cv. Smooth cayenne

Tên bài báo: Malate oxidation and enzyme activity of Percoll-purified mitochondria isolated from Ananas comosus (L.) Merr. cv. Smooth cayenne
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Japanese Journal of Tropical Agriculture
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2003
Tập:
Số: 47
Trang: 15-16
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng, Akihiro Nose
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …