Breaking News

Malate metabolism in H. carnosa mitochondria and its role in CAM photosynthesis.

Tên bài báo: Malate metabolism in H. carnosa mitochondria and its role in CAM photosynthesis.
Tạp chí:
ISSN: 0022-0957
Tên tạp chí Journal of Experimental Botany (0022-0957)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Tsinghua University Press
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2008
Tập: Vol. 59,
Số:
Trang: 1819-1827
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Akihiro Nose, Sakae Agarie and Takayuki Yoshida.
File đính kèm: 25__2008__Malate_metabolism_in_Hoya_carnosa_mitochondria_Hoya_malate
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://academic.oup.com/jxb/article/59/7/1819/644014?searchresult=1

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …