Breaking News

Kỹ thuật tách chiết đồng thời và phân tích hệ protein ty thể và lục lạp trong cây Ice plant (Mesembryanthenum crystallinum)

Tên bài báo: Kỹ thuật tách chiết đồng thời và phân tích hệ protein ty thể và lục lạp trong cây Ice plant (Mesembryanthenum crystallinum)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo công nghệ sinh học :”Kết nối nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao”
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang: 21-22
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính)
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …