Breaking News

Khảo sát tình hình sản xuất và dư lượng nitrate trong cây rau muống nước ở phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Tên bài báo: Khảo sát tình hình sản xuất và dư lượng nitrate trong cây rau muống nước ở phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo khoa học về Nghiên cứu và Giảng dạy sinh học ở Việt nam, Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ 3
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 321-328
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Trang (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Hoàng Xuân Thảo
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …