Breaking News

Khai thác và phát triển nguồn gen các giống sen tại Thừa Thiên Huế

Tên bài báo: Khai thác và phát triển nguồn gen các giống sen tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 3__Ky_yeu_tom_tat_8-11-2019
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …