Breaking News

Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2016-2020 của bộ môn Sinh học ứng dụng, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Tên bài báo: Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2011-2015 và định hướng nghiên cứu giai đoạn 2016-2020 của bộ môn Sinh học ứng dụng, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ Đại học Huế, giai đoạn 2011-2015
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2015
Tập:
Số:
Trang: 159-166
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Trương Thị Bích Phượng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …