Breaking News

Isolation of the gene encoding dihydrodipicolinate synthase (DHDPS6) from Medicago truncatula

Tên bài báo: Isolation of the gene encoding dihydrodipicolinate synthase (DHDPS6) from Medicago truncatula
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo cáo Poster. The 7th AFOB Regional Symposium. Asian Biotechology: Research and Application (ARS, 2016)
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2016
Tập:
Số:
Trang: P414
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hồng Trang, Đinh Tiến Hoàng
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …