Breaking News

Isolation of Antimicrobial Probiotic Bacteria from Sour Shrimps in Hue City-Vietnam and Optimization for Biomass and Acid Production

ISBN: IFMBE Proceedings, ISBN: 978-3-030-75506-5
Tên sách, giáo trình: Isolation of Antimicrobial Probiotic Bacteria from Sour Shrimps in Hue City-Vietnam and Optimization for Biomass and Acid Production
Loại sách, giáo trình: Chương sách
Lĩnh vực: SINH HỌC
Nhà xuất bản: Spinger
Năm xuất bản: 2021-11-05
Tác giả: Hoang Thị Kim Hong (Chủ biên), Nguyen Thị Thu Thuy, Vo Thị Ngoc Bich , Nguyen Thị Ngọc Hanhh
File đính kèm: 2022__Isolation_of_Antimicrobial_Probiotic_Bacteria_from_Sour_Shrimps_in_Hue_City-Vietnam_and_Optimization_for_Biomass_and_Acid_Production_2022

About Mod

Check Also

Thực hành sinh lý thực vật – Hoá sinh và Vi sinh vật học

ISBN: Tên sách, giáo trình: Thực hành sinh lý thực vật – Hoá sinh và …