Breaking News

Isolation and DNA cloning of thermolabile hemolysin gene of Vibrio bacteria fromiii Sciaenops ocellatus in Thua Thien Hue

Tên bài báo: Isolation and DNA cloning of thermolabile hemolysin gene of Vibrio bacteria fromiii Sciaenops ocellatus in Thua Thien Hue
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng
File đính kèm: 3__Ky_yeu_tom_tat_8-11-20191
Đề tài liên quan: 0

About Mod

Check Also

Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam

Tên bài báo: Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo …